چرا قانون جذب جواب نمیده؟ آزمون 30 ثانیه ای قانون جذب +[نمونه واقعی]